اصطلاحات تخصصی در شبکه و اتاق سرورها

Importance-of-vocabulary
تعریف اصطلاحات و علایم اختصاری تجهیزات شبکه و اتاق سرور :
 
Access floor : کف کاذب
 
سیستم کف پوش دارای تایل های کاملا متحرک و قابل تعویض است که بر روی پایه ها ( Pedestal ) یا شاسی (Stringer) قابل تنظیم یا هر دو قرار گرفته و قابلیت دسترسی به فضای زیرین خود را فراهم می آورد .
 
Access Provider : شرکت یا اپراتور سرویس دهنده
 
اپراتور هر نوع تسهیلاتی که برای انتقال سیگنال مخابراتی از/ به تجهیزات ارتباطی شیکه سمت مشتری استفاده می شود .
 
Administration : مدیریت
 
تمامی روش های بر چسب گذاری ،شناسایی، مستند سازی و استفاده از تجهیزات شبکه مورد نیاز،برای اعمال هر گونه تغییرات در زیر ساخت شبکه.
 
Backbone :ستون فقرات
 
هرگونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ، کابل شبکه یا رسانا ها ) بین هرکدام از فضا های :اتاق مخابراتی ،اتاق سرور،تر مینال های هر طبقه ،تاسیسات ورودی و اتاق تجهیزات شبکه را گویند.
در مرکز داده ، هر گونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ،کابل شبکه یا رساناها ) بین هر کدام از فضاهای زیر : اتاق یا فضای ورودی کابل شبکه ،MDA،HDA و اتاق مخابرات را گویند .
Backbone Cable : کابل ستون فقرات
 
به Backbone نگاه کنید .
 
Bonding : اتصال بخش های فلزی
 
اتصال بخش های فلزی ، با هدف تشکیل یک مسیر رسانای الکتریکی جهت اطمینان از پیوستگی الکتریکی ایجاد ظرفیت لازم برای هدایت ایمن هر جریان احتمالی تحمیل شده .
 
Cabinet: رک
 
محفظه ای که امکان محصور کردن تجهیزات شبکه و مخابراتی ،تجهیزات سربندی مانند پچ پنل ها و دیگر تجهیزات سخت افزاری شبکه مرتبط را فراهم می کند .
 
Cabinet (telecommunication): رک مخابراتی
 
محفظه ای با در پوش های لولایی که سربندی کابل های مخابراتی و شبکه ،سیم کشی ها و تجهیزات ارتباطی شبکه در آن فراهم می شود .
 
Cable : کابل
 
مجموعه ای از یک یا چند رسانای عایق بندی یا فیبر های نوری درون یک روکش .
 
Centralized Cabling : کابل کشی متمرکز
 
یک روش در کابل کشی بین محل بهره برداری از شبکه و cross connect اصلی یک شبکه است که از طریق کابل کشی یکسره از روش های Passive مانند interconnect،pull through cable یا splice در اتاق سرور همان ساختمان ایجاد می شود .
 
Channel : کانال
 
یک مسیر انتقال بین دو نقطه که برای برقراری ارتباط بین تجهیزات شبکه از آن استفاده می شود .
 
Common equipment room telecommunication: اتاق عمومی تجهیزات ( مخابرات )
 
فضای پوشیده و محفوظی که برای استقرار تجهیزات اتصالات Backbone چندین مشتری در یک ساختمان یا Campus استفاده شود .
 
Computer Room: اتاق سرور
 
یک فضا با معماری و کاربری خاص که برای استقرار تجهیزات شبکه و پردازش اطلاعات ساخته شده است .
 
Conduit: بستر به صورت ترانک یا لوله
 
مسیر عبور کابل شبکه با سطح مقطع دایره ای شکل .
ساختاری جهت عبور و هدایت کابل شامل یک یا چند داکت .
 
 
Connection hardware: سخت افزار اتصال
 
تجهیزات سخت افزاری اتصال مکانیکی کابل
 
Consolidation Point: نقطه تجمیع
 
تقطه ای که کابل کشی های انتهایی به کابل کشی های اصلی ساختمان متصل می شوند .
 
Cross-connect : دستگاه برقراری اتصال متقابل
 
یک وسیله که امکان سربندی کردن کابل های شبکه و برقراری ارتباط بین دو کابل متفاوت سربندی شده را فراهم می کند .
 
Cross-connection: نحوه برقراری اتصال متقابل
 
نقشه شماتیک نحوه ی برقراری اتصال متقابل ( از طریق تجهیزات cross-connect )بین مسیر های کابل و تجهیزاتی که هر کدام روی دستگاه سخت افزاری مربوط به خود با هر نوع کابل رابط یا جامپر وصل شده اند.
 
Data Canter : مرکز داده
 
یک ساختمان یا بخشی از یک ساختمان که عملکرد اصلی آن فراهم کردن فضای استقرار یک اتاق سرور و فضای لازم برای نگهداری و پشتیبانی آن می باشد.
 
Earthing: عمل ایجاد اتصال به زمین
 
به Grounding نگاه کنید .
 
Electromagnetic interference: تداخل الکترومغناطیس
 
نیروی الکترو مغناطیس القایی یا انتقالی است که اثرات ناخواسته ای بر روی تجهیزات شبکه و الکترونیکی یا انتقال سیگنال دارد .
 
Entrance room or space (telecommunication) : اتاق یا فضای ورودی کابل مخابراتی یا شبکه
 
اتاق یا فضایی که در آن Backbone های ارتباطی بین ساختمان یا داخل ساختمان به هم متصل می شوند .
 
Equipment Cable , cord : کابل یا سیم تجهیزات
 
یک یا دسته ای از کابل ها که برای متصل کردن تجهیزات ارتباطی که به کابل کشی افقی یا Backbone،به کار برده می شوند .
 
Equipment distribution area : ناحیه توزیع تجهیزات (EDA)
 
قسمتی از اتاق سرور که توسط رک ها و ملحقاتشان اشغال می شود .
 
Equipment room : اتاق تجهیزات
 
یک اتاق مرکزی برای استقرار تجهیزات شبکه و مخابراتی که شرایط محیطی در آن تحت کنترل قرار دارد و معمولا یک cross-connect اصلی یا میانی را در خود جای می دهد .
 
Fiber optic: فیبر نوری
 
به optical fiber نگاه کنید .
 
Ground : اتصال زمین
 
یک مسیر رسانای تصافی یا غیر تصادفی ، بین یک مدار الکتریکی و زمین ، یا بین آن ها و هر جسم رسانا که به عنوان زمین عمل کند .
 
Grounding : عمل اتصال به زمین
 
عمل ایجاد اتصال به زمین
 
Grounding conductor : رسانای اتصال به زمین
 
یک رسانا که برای اتصال الکترود زمین به شینه ی ارت اصلی ساختمان ها استفاده می شود .
 
Horizontal Cabling : کابل کشی افقی
 
کابل کشی بین پریز شبکه و هر کانکتور مخابراتی تا cross-connect افقی یا فرعی که همان پریز یا کانکتور را هم شامل شود .
کابل کشی بین پریز سیستم BMS یا اولین سربندی مکانیکی کابل در مسیر کابل کشی فرعی تا cross-connect افقی یا فرعی که شامل همان پریز یا اتصال هم شود .
در مراکز داده ،کابل کشی افقی به کابل کشی گفته می شود که از cross-connect فرعی (در MDA یا HDA) به پریز های تعبیه شده در EDA یا ZDA انجام می شود .
Horizontal Cross- connect : دستگاه اتصال متقابل فرعی یا HC
 
یک وسیله برای برقراری اتصال متقابل بین کابل کشی افقی و هر کابل کشی دیگر ( نظیر کابل کشی افقی ،Backbone و کابل کشی تجعیزات شبکه (
 
Horizontal distribution area : ناحیه توزیع افقی یا HDA
 
فضایی در اتاق سرور که تجهیزات cross-connect افقی یا فرعی در آنت قرار می گیرد .
 
Infrastructure (Telecommunication) : زیر ساخت مخابراتی و شبکه
 
مجموعه ای از اجزای مخابراتی و شبکه ، به استثنای تجهیزاتی که نیاز های اصلی و اولیه انتقال و توزیع اطلاعات را در یک ساختمان تامین می کنند .
 
Interconnection: اتصال داخلی
 
اتصال مستقیم یک کابل با کابل دیگر با استفاده از یک سخت افزار ، بدون کابل رابط
 
Link : پیوند
 
یک مسیر انتقال بین دو نقطه ( بدون در نظر گرفتن تجهیزات سخت افزاری در دوطرف ، کابل آن ها و کابل هایی که از بیرون به این مسیر متصل می شوند .
 
Main distribution area : ناحیه توزیع اصلی یا MDA
 
فضایی در یک اتاق سرور که تجهیزات اتصال متقابل اصلی در آن واقع شده است .
 
Media (Telecommunication): رسانه مخابراتی
 
سیم ، کابل و رساناهایی که برای ایجاد ارتباطات استفده می شوند .
 
Modular Jack: کیستون شبکه یا کیستون تلفن
 
سر سیم مادگی قفل دار یا بدون قفل که ممکن است 6 یا 8 محل اتصال داشته باشد ولی الزاما نیازی به اتصال همه پین ها نیست .
 
Multimode optical fiber : فیبر نوری مالتی مود
 
یک فیبر نوری که مسیر های متعدد نور را هم زمان از خود عبور می دهد .
 
Multipair Cable : کابل چند زوجی شبکه
 
Optical fiber : فیبر نوری
 
هر تار ساخته شده از مواد عایق که نور را در خود عبور می دهد .
 
Optical fiber cable : کابل فیبر نوری
 
مجموعه ی یک یا چند فیبر نوری
 
Patch Cord : پچ کورد
 
قطعه ای کابل که در یک یا دو انتهای آن سرسیم ( کانکتور) نصب شده است .
 
Patch Panel : پچ پنل
 
یک سیستم اتصال سخت افزاری که با استفاده از کابل های رابط امکان سربندی کابل و مدیریت کابل کشی را فراهم میکند .
 
Pathway : بستر
 
بستر استقرار کابل های ارتباطی
 
Screened twisted – pair (SCTP): زوج به هم تابیده حفاظ دار
 
یک کابل بالانس با پوشش حفاظتی .
 
Shield : پوشش
 
یک لایه فلزی که اطراف یک رسانا یا گروهی از رساناها قرار می گیرد
 
Single-Mode optical fiber : فیبر نوری سینگل مود
 
یک فیبر نوری که همزمان تنها یک مسیر از نور را در خود انتقال می دهد .
 
Star topology : هم بندی ستاره ای
 
یک نوع توپولوژی که در آن کابل های ارتباطی از یک نقطه ی مرکزی به سمت سایر نقاط توزیع شده اند .
 
Telecommunication : مخابرات
 
هرنوع انتقال ،انتشار و در یافت علایم ،سیگنال ها ،نوشته ها، تصاویر و صدا ها به طور کلی انتقال اطلاعات با هر ماهیتی ، به وسیله کابل ، بی سیم و از طریق نور یا سیستم های الکترو مغناطیس ، مخابرات نامیده می شود .
 
Server Room : اتاق سرور
 
یک بنای محصور برای استقرار تجهیزات شبکه ،مخابراتی ،سربندی ها و اتصال متقابل کابل ها
 
Wire : سیم
 
یک رسانای فلزی تک رشته و یا افشان عایق بندی شده .
 
Wireless: بی سیم
 
تکنولوژی استفاده از انرژی الکترومغناطیسی منتشر در فضا ( نظیر فرکانس رادیویی و سیگنال های ماکروویو و نور ) که با عبور از این فضای آزاد اطلاعات را انتقال می دهد .
 
Zone distribution area : ناحیه ی توزیع منطقه ای یا ZDA
 
فضایی در یک اتاق سرور ، که یک پریز منطقه ای Zone outlet یا Consolidation در آن واقع شده است .
 
Zone outlet : پریز منطقه ای
 
یک سخت افزار اتصال در یک ZDA که کابل کشی افقی در انتهای مسیر خود ، در آن سربندی می شود و بدین وسیله کابل شبکه می تواند به EDA متصل شود .
 
 
 
آیا استفاده از دیتا سنترهای خارجی امنیت اطلاعات را...
نیاز شهرهای هوشمند به مراکز داده هوشمند

مطالب مرتبط

 

نظرات

بدون نظر
عضو سایت هستید ؟ وارد شوید
مهمان
جمعه, 01 بهمن 1400
اگر تمایل دارید بعد از ثبت نظر به صورت خودکار عضو شوید فرم را پر کنید