شاسی رک

شاسی رک سازه ای است که رک بر روی آن سوار می شود و هم سطح کف کاذب اتاق سرور می باشد ، در هنگام طراحی مرکز داده ها یا اتاق سرور همواره کف کاذب به عنوان یکی از موارد مهم اجرایی اتاق سرور مد نظر می باشد کف کاذب با ایجاد فاصله ببین رک و زمین اصلی و  فضایی را جهت عبور تاسیسات و کابل و برق برای ما فراهم می آورد ، ولی آیا کف کاذب به تنهایی میتواند تحمل وزن رک را داشته باشد و آیا قرار دادن رک های سرور بر روی کف کاذب مساله درستی است خیر ؟
در این باره میتوان گفت که وزن رک و تجهیزات و متعلقات موجود در آن می تواند تعیین کننده باشد ؛ اگر شما یک رک پسیو دارید می توانید آن را بر روی کف کاذب خود قرار دهید ولی اگر رک شما دارای وزن زیادی است بهتر آن است که از شاسی استفاده کنید و شاسی فولادی خود را هم سطح ( هم باد ) کف کاذب مرکز داده خود قرار دهید .
میزان مقاومت و تحمل بار انواع کف کاذب به شرط تولید استاندارد آنها به شرح زیر است :

شرح     کف کاذب فولادی استاندارد       کف کاذب آلومینیومی استاندارد   
      تحمل بار متمرکز بر روی هر تایل        550 کیلوگرم 1000 کیلوگرم
تحمل بار گسترده بر روی هر تایل 670 کیلوگرم 1500 کیلوگرم

در این مقایسه و محاسیه موارد زیر نیز در نظر گرفته می شود :
1- مجاورت های رک ها در کنار هم
2- محاسبه میزان خطای اجرای کف کاذب اتاق سرور
3- لرزه ها و پدیده رزونانس در تشدید لرزش تجهیزات
4- تکانه ناشی از قرار دادن سرور ها در رک
5- فشار ناشی از باز و بستن درب های رک
و ...

با توجه به آنچه همه خدمات در اتاق سرور ها و مرکز داده ها حول امنیت آنچه سرور و متعلقات داخل رک است پس بهتر آنکه در این مورد ریسک نکرده و با صرف نظر از آستانه برآیند نیروها به جهت امنیت تجهیزات رک ها را بر روی کف کاذب قرار ندهیم .

انواع شاسی رک :
الف) شاسی فولادی رک با اتصال ثابت به زمین
ب) شاسی فولادی با اتصال ضد زلزله به زمین

از مهمترین دلایل استفاده از شاسی رک در کف اتاق سرور :
1- انتقال وزن رک ها به زمین اصلی
2- جلوگیری از شکستن تایل ها
3- امنیت رک ها در هنگام لرزه و زلزله
4- از بین لرزش رک ها
5- کاهش صدای رک ها به جهت اتصال محکم به زمین
6- جلوگیری از لقی تایل ها و سازه ها کف کاذب

شاسی ها هم سطح کف کاذب ساخته و اجرا می شوند تا در خروجی کار ، لبه شاسی رک از سطح کف کاذب اتاق سرور بالاتر قرار نگیرد .
برای خرید شاسی استاندارد رک می توانید با ما تماس بگیرید .